Ալբերտ Մուշեղյանի հայագիտական նոր բացահայտումները

Ամեն անգամ բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, խորենացիագետ, Ալբերտ Մուշեղյանի պատմաբանասիրական ուսումնասիրություններին անդրադառնալիս, մեր եթերում թե իմ բարեկամների հետ զրուցելիս, հաճույքով նշում եմ, որ վաստակաշատ գիտնականը հերթական բացահայտումով է ներկայացել գիտական հանրությանը:

Читать далее

Реклама

Устами арменоведов

Շատ կզարմանամ

 

Армянские исследования в турецких мозговых центрах

В современную эпоху информационные войны имеют место почти во всех сферах, вовлекая в эти процессы государственные и негосударственные учреждения. Развитие Интернета и других информационных технологий наряду с новыми научно-образовательными достижениями сделало доступным также получение информации, что привело также к появлению глобального пространства информационных потоков. За последние 20 лет в различных странах было учреждено множество мозговых центров (МЦ) с целью выявления, обработки, контроля и анализа имеющейся в этом пространстве информации. Читать далее

Осторожно, фальсификация!

cowe

Ռիչարդ Հովհաննիսյանի խմբագրությամբ «The Armenian People from Ancient To Modern Times» բուհական դասագրքում, որը նախատեսված է հայագիտական դասընթացների համար, UCLA համալսարանի «Նարեկացու աթոռ» -ի վրա բազմած Պիթեր Քաուիի տողերն այսպիսին են՝ Читать далее

ՀԱՅ ԳԵՆԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿ

ՀԻՆ ՔՐՄԱԿԱՆ ԹԱՔՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Ըստ հին քրմական դասի բարձրագույն թաքնագիտական դպրոցի գիտելիքների, մարդն ինքը կենսաբանական լաբորատորիա-գործարան է, որի միջոցով է միայն հնարավոր բացահայտել մարդու և տիեզերքի ինքնությունը: Հին գիտունները հոգևոր կենսոլորտի հետ հողորդվելու համար ունեին մշակված համակարգ, որը զարգացնում, բացահայտում էր մարդու մտքի զգայարանը:
Նախ, հին ժամանակներում հոգևոր կենտրոնները կառուցվում էին երկրագնդի այն լայնություններում, որտեղ արևը բարեխառն ջերմություն է փոխանցում: Քանի որ ըստ հին գիտնականների, Արևը՝ կյանք է, որի միջով և միջոցով են Անհունի տեսքով հասնում և ձևավորվում մեզ:

Читать далее

В Москве создается Российское общество арменоведов

Недавно в Москве была создана инициативная группа по учреждению Российского общества арменоведов, куда вошли: доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка РАН Владимир Плунгян, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН, преподаватель курса «История армянской литературы» ИСАА МГУ Бурастан Зулумян, доктор искусствоведения Армен Казарян, писатель, художник, искусствовед Нина Габриелян, президент организации «Русско-Армянское Содружество» Юрий Навоян. Читать далее